Breaking News

Stock rom (RUU zip) for HTC U11 (OCEAN)

Stock rom (RUU zip) for HTC U11 (OCEAN)

 Stock rom (RUU zip) for HTC U11 (OCEAN)

DOWNLOAD:

·         Tool: RBSoft_Mobile_V1.3_Tool.rar

·         Driver: HTCDriver_4.2.0.001.exe

FIRMWARE

LINK

2PZCIMG_OCEAN_DTWL_N71_SENSE90GP_HTCCN_CHS_2_1.06.1405.2_Radio_8998-001791-1705121521_release_503602_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_DTWL_N71_SENSE90GP_HTCCN_CHS_2_1.27.1405.4_Radio_8998-001791-1707131811_release_507694_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_1.03.709.4_R2_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503496_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_1.03.709.4_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503195_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_1.26.709.3_Radio_8998-001791-1705231845_release_507614_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_1.26.709.3_Radio_8998-001791-1705231845_release_508255_combined_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_1.26.709.5_Radio_8998-001791-1705231845_release_508358_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_1.26.709.5_Radio_8998-001791-1705231845_release_508730_combined_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_1.28.709.6_Radio_8998-001791-1705231845_release_508903_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_1.28.709.20_Radio_8998-001791-1705231845_release_510827_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_Europe_1.03.401.6_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503490_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_Europe_1.27.401.5_Radio_8998-001791-1705231845_release_508408_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_Europe_1.27.401.11_Radio_8998-001791-1705231845_release_512993_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_India_SEA_1.03.400.4_R2_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503495_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_India_SEA_1.03.400.4_R3_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_505137_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_India_SEA_1.03.400.8_Radio_8998-001791AE-1705092019_release_504784_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_India_SEA_1.27.400.8_Radio_8998-001791-1707131811_release_509281_combined_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_India_SEA_1.27.400.9_Radio_8998-001791-1707131811_release_508433_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_India_SEA_1.27.400.9_Radio_8998-001791-1707131811_release_508898_combined_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_India_SEA_1.27.400.9_Radio_8998-001791-1707131811_release_509443_combined_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_DUGL_O80_SENSE90GP_MR_hTC_Asia_TW_2.31.709.1_R2_Radio_8998-002772-1711011019_release_515906_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_EE_UK_1.03.91.6_Radio_8998-001791AE-1705092019_release_503492_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_EE_UK_1.27.91.4_Radio_8998-001791EK-1708241408_release_509159_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_H3G_ROI_1.03.773.6_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503493_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_H3G_ROI_1.27.773.7_Radio_8998-001791-1705231845_release_508942_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_AUS_1.28.710.4_Radio_8998-001791-1706091053_release_508366_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_HTC_Europe_1.27.401.5_Radio_8998-001791-1705231845_release_508407_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_JAPAN_KDDI_JP_1.11.970.3_Radio_8998-001791-1705232054_release_505138_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_JAPAN_KDDI_JP_1.20.970.5_Radio_8998-001791-1708221131_release_510290_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_JAPAN_SoftBank_JP_1.19.762.1_Radio_8998-001791S-1705191418_release_506924_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_JAPAN_SoftBank_JP_1.19.762.1_Radio_8998-001791S-1705191418_release_507707_combined_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_JAPAN_KDDI_JP_1.19.970.1 Radio_8998-001791-1706011938_release_507394_combined_signed_2_4.zip

Google Drive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_JAPAN_SoftBank_JP_1.19.762.1 Radio_8998-001791S-1705191418_release_507707_combined_signed_2_4.zip

Google Drive

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_UHL_O80_SENSE90GP_JAPAN_MR_HTC_JPN_2.53.454.4 Radio_8998-002772-1802141355_release_522498_combined_signed_2_4.zip

Google Drive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_UHL_O80_SENSE90GP_JAPAN_MR_HTC_JPN_2.53.454.4 Radio_8998-002772-1802141355_release_522373_signed_Hboot_2_4.zip (134M) 

Google Drive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_JAPAN_KDDI_JP_1.19.970.1 Radio_8998-001791-1706011938_release_506919_signed_Hboot_2_4.zip (336M)

Google Drive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_O2_UK_1.03.206.6_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503494_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_O2_UK_1.27.206.5_Radio_8998-001791-1705231845_release_508417_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_Orange_EU_1.27.89.7_Radio_8998-001791-1705231845_release_508944_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_Telstra_WWE_1.28.841.4_Radio_8998-001791-1706091053_release_508368_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_Telstra_WWE_1.28.841.6_Radio_8998-001791EK-1709121227_release_510980_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_TMO_PL_1.03.118.6_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503508_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_TMO_PL_1.03.118.7_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_504787_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_TMO_PL_1.27.118.5_Radio_8998-001791-1705231845_release_508411_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_Vodafone_CH-DE_1.27.166.7_Radio_8998-001791-1705231845_release_508940_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_Vodafone_FR_1.03.163.6_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503497_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_Vodafone_UK_1.27.161.5_Radio_8998-001791-1705231845_release_508646_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_WHL_N71_SENSE90GP_HTC_LA_AMX_SPA_1.28.598.4_Radio_8998-001791-1706061715_release_508453_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_WHL_N71_SENSE90GP_HTC_LA_Telcel_SPA_1.28.600.5_Radio_8998-001791-1706061715_release_508800_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_WHL_N71_SENSE90GP_NA_Gen_Unlock_1.28.617.6_R_Radio_8998-001791N-1709131257_release_511203_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_WHL_N71_SENSE90GP_Sprint_WWE_1.03.651.7_Radio_8998-001791-1705121521_release_503469_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_WHL_N71_SENSE90GP_Sprint_WWE_1.28.651.3_Radio_8998-001791-1706021640_release_508334_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_WHL_N71_SENSE90GP_Sprint_WWE_1.28.651.3_Radio_8998-001791-1706021640_release_509536_combined_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_WHL_N71_SENSE90GP_Sprint_WWE_1.28.651.40_Radio_8998-001791-1706021640_release_510506_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

2PZCIMG_OCEAN_WHL_N71_SENSE90GP_Sprint_WWE_1.28.651.50_Radio_8998-001791-1706021640_release_512883_signed_2_4.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed

·         htc ocean uhl

·         htc ocean_uhl

·         htc u11+

·         rom htc ocean_dtwl

·         rom htc ocean_dugl

·         rom htc ocean_whl

·         rom htc u11 ocean_uhl

·         rom htc u11+

·         ruu rom htc ocean uhl

·         ruu rom htc ocean_uhl

·         ruu rom htc u11 ocean_uhl

·         ruu rom htc u11+


Không có nhận xét nào