Breaking News

Stock rom (RUU zip) for HTC M10 (PERFUME_UHL)

 

Stock rom (RUU zip) for HTC M10 (PERFUME_UHL)

Stock rom (RUU zip) for HTC M10 (PERFUME_UHL)

DOWNLOAD:

·         Tool: RBSoft_Mobile_V1.3_Tool.rar

·         Driver: HTCDriver_4.2.0.001.exe

·         ROM:

·         Hboot:

·          

·         htc m10

·         htc m10 perfume

·         htc m10 perfume uhl

·         rom htc m10

·         rom htc m10 perfume

·         rom htc m10 perfume uhl

·         unbrick htc m10


Không có nhận xét nào