Breaking News

Stock rom (RUU zip) for HTC M10 64G (PERFUMEC2_TUHL)

Stock rom (RUU zip) for HTC M10 64G (PERFUMEC2_TUHL)

 Stock rom (RUU zip) for HTC M10 64G (PERFUMEC2_TUHL)

DOWNLOAD:

·         Tool: RBSoft_Mobile_V1.3_Tool.rar

·         Driver: HTCDriver_4.2.0.001.exe

·         ROM:

·         rom htc m10

·         rom htc m10 64g

·         rom htc m10 perfume tuhl

·         rom htc m10 perfume_tuhl

·         rom htc perfume_tuhl


Không có nhận xét nào