Breaking News

Stock full rom for Samsung Galaxy Tab 10.1 (SM-P7500 / P7510)

 

Stock full rom for Samsung Galaxy Tab 10.1 (SM-P7500 / P7510)

(Collection) stock / full rom for Samsung Galaxy Tab 10.1 (SM-P7500 / P7510)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy Tab 10.1 (SM-P7500)

·         P7500DXLP9_P7500OLBLP9_XEV_4.0.4_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         P7500XWKL1_P7500OJVKJ1_FWD_3.2_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         P7500BUKI1_P7500VD2KI1_VD2_3.1_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         P7500JPKL2_P7500OJPLB1_KSA_3.0_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

2. Samsung Galaxy Tab 10.1 (SM-P7510)

·         P7510UBLP4_P7510ZTOLP2_ZTO_4.0.4_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         P7510UBKL2_P7510UVSKL2_TCE_3.2_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         P7510XWKI2_P7510OLBKG1_XTC_3.1_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2


·         rom samsung p7500

·         rom samsung p7510

·         rom stock

·         rom stock samsung galaxy tab 10.1

·         samsung p7500

·         samsung p7510


Không có nhận xét nào