Breaking News

Stock full rom for Samsung Galaxy J7 (SM-J700)

Stock full rom for Samsung Galaxy J7 (SM-J700)

 (Collection) rom stock for Samsung Galaxy J7 (SM-J700)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy J7 (SM-J700H)

·         J700HXXU3BRC1_J700HOLB2BRC1_XXV_6.0.1_FULL.zip | OneDrive | GDrive2 | GD3

·         J700HXXU2BPL3_J700HOLB2BQA1_XXV_6.0.1_FULL.zip | OneDrive | GDrive2 | GD3

·         J700HXXU2APD1_J700HOLB2APD2_XXV_5.1.1_FULL.zip | OneDrive | GDrive2 | GD3

·         J700HXXU1APA3_J700HOJV1AOK6_BTC_5.1.1_FULL.zip | OneDrive | GDrive2 | GD3

2. Samsung Galaxy J7 2016 (SM-J700F)

·         J700FXXU4BRL2_J700FODD4BRK3_INS_6.0.1_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         J700FXXU3BQA2_J700FODD3BPJ2_INS_6.0.1_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         J700FXXU2BPH4_J700FODD2BPH2_INS_6.0.1_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         J700FXXU2APD8_J700FODD2APD4_INS_5.1.1_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

3. Samsung Galaxy J7 2016 (SM-J700K)

·         J700KKKU1ARK2_J700KKTC1ARK2_KTC_5.1.1_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

3. Samsung Galaxy J7 2016 (SM-J700M)

·         J700MUBS2BRH4_J700MTFG2BRH3_TGU_6.0.1_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         J700MUBU1AOH6_J700MTFG1AOH7_TGU_5.1.1_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

3. Samsung Galaxy J7 2016 (SM-J700P)

·         J700PVPU2BQJ2_J700PSPT2BQJ2_SPR_7.1.1_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         J700PVPS1AQF3_J700PSPT1AQF3_SPR_6.0.1_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

3. Samsung Galaxy J7 2016 (SM-J700T)

·         J700TUVU3BQK3_J700TTMB3BQK3_TMB_7.1.1_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         J700TUVS3AQF1_J700TTMB3AQF1_TMB_6.0.1_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         J700TUVU2APK6_J700TTMB2APK6_TMB_6.0.1_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         J700TUVU1APD2_J700TTMB1APD2_TMB_6.0.1_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

3. Samsung Galaxy J7 2016 (SM-J700T1)

·         J700T1UVU3BQK3_J700T1TMK3BQK3_TMK_7.1.1_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         J700T1UVS3AQF1_J700T1TMK3AQF1_TMK_6.0.1_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         J700T1UVU2APK3_J700T1TMK2APK3_TMK_6.0.1_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         J700T1UVU1APD3_J700T1TMK1APD3_TMK_6.0.1_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

3. Samsung Galaxy J7 2016 (SM-J7008)

·         J7008ZMS1ARH2_J7008CHM1ARH2_CHM_5.1_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         rom combination

·         samsung j7008

·         samsung j700f

·         samsung j700k

·         samsung j700m

·         samsung j700p

·         samsung j700t1


Không có nhận xét nào