Breaking News

Stock full rom for Samsung Galaxy Core LTE (SM-G386)

 

Stock full rom for Samsung Galaxy Core LTE (SM-G386)

(Collection) stock / full rom for Samsung Galaxy Core LTE (SM-G386)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy Core LTE (SM-G386F)

·         G386FXWUAOL1_G386FAMOAPA1_AMO_4.2.2_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

2. Samsung Galaxy Core LTE (SM-G386T1)

·         G386T1UVU1AQD2_G386T1TMB1AQD2_TMB_4.4.2_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2


3. Samsung Galaxy Core LTE (SM-G386T)

·         G386TUVU1AQD2_G386TTMB1AQD2_TMB_4.4.2_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

4. Samsung Galaxy Core LTE (SM-G386U)

·         G386UXXUANI1_G386UOLBANI1_GLB_4.2.2_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

5. Samsung Galaxy Core LTE (SM-G386W)

·         G386WVLS1AQB1_G386WOYA1AQB1_VTR_4.4.2_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         rom samsung

·         rom samsung g386f

·         rom samsung g386t

·         rom samsung g386u

·         rom samsung g386w

·         rom stock


Không có nhận xét nào