Breaking News

ROM stock iBrand Tablet CP-G6-MB-V1.2 (MT6572) flashtool ok

ROM stock iBrand Tablet CP-G6-MB-V1.2 (MT6572) flashtool ok

 ROM stock iBrand Tablet CP-G6-MB-V1.2 (MT6572) flashtool ok

Fix hang the logo, fix virus, unbrick, etc …

DOWNLOAD: (Link google drive)

·         MT6572__alps__amu__amu__4.2.2__ALPS.JB3.MP.V1.rar(302M

·         cp-g6-mg-v1.2

·         flashtool

·         mt6572

·         rom ibrand tablet


Không có nhận xét nào