Breaking News

Combination rom for Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (SM-T810 / T813 / T815)

Combination rom for Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (SM-T810 / T813 / T815)

 Combination rom for Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (SM-T810 / T813 / T815)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (SM-T810)

·         COMBINATION_OXA_FA50_T810XXU2AOK2.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

2. Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (SM-T813)

·         COMBINATION_OXA_FA60_T813XXU2API1.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         COMBINATION_OXA_FA60_T813XXU1APG1.zip | AFH | OneDrive | GDrive2


3. Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (SM-T815)

·         COMBINATION_OXA_FA50_T815XXU2AOK1.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         COMBINATION_OXA_FA50_T815XXU1AOG4.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

4. Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (SM-T815C)

·         COMBINATION_CHC_FA50_T815CZCU2AOK1.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

5. Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (SM-T815Y)

·         COMBINATION_XSA_FA50_T815YDVU2APC1.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         rom combination

·         rom combination samsung galaxy tab s2 9.7

·         samsung t810

·         samsung t813

·         samsung t815

·         samsung t815c


Không có nhận xét nào