Breaking News

Combination and stock full rom for Samsung Galaxy W20 5G (SM-W2020)

Combination and stock full rom for Samsung Galaxy W20 5G (SM-W2020)

 (Collection) Rom combination and rom stock for Samsung Galaxy W20 5G (SM-W2020)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy W20 5G (SM-W2020)

·         Combination:

o    COMBINATION_FAC_FA90_W2020ZCU2ATC1.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

o    COMBINATION_FAC_FA90_W2020ZCU1ASK5.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         Stock / full:

o    W2020ZCU2BTG3_W2020CHC2BTG3_CHC_10.0_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

o    W2020ZCU2ATD1_W2020CHC2ATD1_CHC_9.0_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

o    W2020ZCU1ASL1_W2020CHC1ASL1_CHC_9.0_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         combination

·         rom combination

·         samsung galaxy w20

samsung w2020 

Không có nhận xét nào