Breaking News

Combination and stock full rom for Samsung W2019 [SM-W19]

Combination and stock full rom for Samsung W2019 [SM-W19]

 (Collection) combination and stock / full rom for Samsung W2019 [SM-W19]

DOWNLOAD:

1. Samsung W2019 (SM-W2019)

·         Combination:

o    COMBINATION_FAC_FA81_W2019ZCU1ARJ4.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         Stock / Full:

o    W2019ZCU2CTG2_W2019CHC2CTG2_CHC_10.0_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

o    W2019ZCU2BSK1_W2019CHC2BSK1_CHC_9.0_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

o    W2019ZCU1BSI3_W2019CHC1BSI3_CHC_9.0_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

o    W2019ZCU1ASC2_W2019CHC1ASC2_CHC_8.1.0_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         rom samsung

·         samsung w19

·         samsung w2019


Không có nhận xét nào