Breaking News

Stock rom for OPPO Reno 5G / Reno 10x Zoom (CPH1919 / CPH1921 / PCCM00)

 

Stock rom for OPPO Reno 5G / Reno 10x Zoom (CPH1919 / CPH1921 / PCCM00)

Stock rom for OPPO Reno 5G / Reno 10x Zoom (CPH1919 / CPH1921 / PCCM00)

DOWNLOAD:

·         CPH1919:

o    CPH1919EX_11_A.18_200109_ed4233c2.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1919EX_11_A.16_191213_75f203d2.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1919EX_11_A.15_191122_75f203d2.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1919EX_11_A.14_191022_75f203d2.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1919_11_A.11_190703_cdd2874a.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1919EX_11_A.08_190522_dcb09251.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         CPH1921:

o    CPH1921EX_11_A.19_200108_2b212c5e.rar / AFH / OneDrive / GDrive2

o    CPH1921EX_11_A.18_191121_8e3e633b.rar / AFH / OneDrive / GDrive2

o    CPH1921EX_11_A.16_190926_8e3e633b.rar / AFH / OneDrive / GDrive2

o    CPH1921EX_11_A.08_190522_99acbd60.rar / AFH / OneDrive / GDrive2

·         PCCM00:

o    PCCM00_11_A.43_191010_2a2d4cd4.zip (5,2G) / AFH / OneDrive / GDrive2

·         oppo cph1919

·         oppo cph1921

·         oppo reno 10x zoom

·         oppo reno 10x zoom cph1919

·         oppo reno 10x zoom cph1921

·         oppo reno 5g

·         oppo reno 5g cph1919

·         oppo reno 5g cph1921

·         rom oppo cph1919

·         rom oppo cph1921

·         rom oppo reno 10x zoom

·         rom oppo reno 10x zoom cph1919

·         rom oppo reno 10x zoom cph1921

·         rom oppo reno 5g

·         rom oppo reno 5g cph1919

·         rom oppo reno 5g cph1921

Không có nhận xét nào