Breaking News

Stock rom for OPPO Realme XT (RMX1921)

 

Stock rom for OPPO Realme XT (RMX1921)

Stock rom for OPPO Realme XT (RMX1921)

DOWNLOAD:

·         Oppo_Realme_XT_RMX1921_EX_11_A.14_191214.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         Oppo_Realme_XT_RMX1921_EX_11_A.13_191119.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         RMX1921EX_11_C.08_201116_693a0805.rar | OneDrive | GDrive2 | GD3

·         RMX1921EX_11_C.07_200915_4ac6d143.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         RMX1921EX_11_C.06_200724_4ac6d143.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         RMX1921EX_11_C.04_200429_41153af3.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         RMX1921EX_11_C.03_200320_6cdbb6e4.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         RMX1921EX_11_C.01_200112_e008b81b.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         RMX1921EX_11_A.14_191214_8e2cda77.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         RMX1921_11_A.10_190911_14d3577f.rar (6,1G) | Upfile | AFH | OneDrive | GDrive2

·         oppo realme xt

·         oppo realme xt rmx1921

·         oppo rmx1921

·         rom oppo realme xt

·         rom oppo realme xt rmx1921

·         rom oppo rmx1921

Không có nhận xét nào