Breaking News

Stock rom for OPPO Realme 5 Pro (RMX1971)

Stock rom for OPPO Realme 5 Pro (RMX1971)


 (Official) Stock rom for OPPO Realme 5 Pro (RMX1971)

DOWNLOAD:

·         RMX1971EX_11_C.05_200727_ab36d3a2.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         RMX1971EX_11_C.04_200609_e576be15.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         RMX1971EX_11_C.03_200429_2102bbd7.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         RMX1971EX_11_C.02_200320_4b72e43f.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         RMX1971EX_11_A.16_200113_5c0f5669.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         RMX1971EX_11_A.15_191220_73fec91c.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         RMX1971EX_11_A.13_191113_2642881b.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         RMX1971EX_11_A.09_190909_e4cfd919.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         RMX1971EX_11_A.08_190819_d1f2b7c3.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

OTA:

·         RMX1971EX_11_OTA_1050_all_dNjggfyXOjy3.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         oppo realme 5 pro

·         oppo realme 5 pro rmx1971

·         oppo rmx1971

·         rom oppo realme 5 pro

·         rom oppo realme 5 pro rmx1971

·         rom oppo rmx1971


Không có nhận xét nào