Breaking News

Stock rom for OPPO A9 (2020) (CPH1937 – CPH1941)

 

Stock rom for OPPO A9 (2020) (CPH1937 – CPH1941)

(Official) Stock rom for OPPO A9 (2020) (CPH1937 – CPH1941)

DOWNLOAD:

·         CPH1937:

·         CPH1937EX_11_A.51_200426_a1bfe6b2.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         CPH1937EX_11_A.49_200412_99db2db8.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         CPH1937EX_11_A.43_200304_52aa5d13.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         CPH1937EX_11_A.33_191217_6ecb3c9d.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         CPH1937_11_A.16_191026_cb4610de.zip | AFH | OneDrive GDrive2

·         CPH1937_11_A.13_191011_cb4610de.rar (5,8G) | AFH | OneDrive | GDrive2

·         CPH1937_11_A.08_190905_cb4610de.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         CPH1941:

o    CPH1941EX_11_A.42_200215_1abff40e.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1941_11_A.28_191206_1abff40e.zip (8,1G) | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1941EX_11_A.16_191019_e84e899e.zip (7,7G) | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1941_11_A.15_191012_e84e899e.zip (7,6G) | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1941_11_A.10_190928_e84e899e.zip (7,6G) | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1941_11_A.08_190927_12bb85de.zip (7,4G) | AFH | OneDrive | GDrive2

OTA:

·         A9_2020_11_OTA_0430_all_MQg0Gb6DH3yF.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         A9_2020_11_OTA_0270_all_msR3SMNz1bdn.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         A9_2020_11_OTA_0190_all_zQqxnxLtAFWo.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         oppo a9 2020

·         oppo a9 2020 cph1937

·         oppo a9 2020 cph1941

·         oppo cph1937

·         oppo cph1941

·         rom oppo a9 2020

·         rom oppo a9 2020 cph1937

·         rom oppo a9 2020 cph1941

·         rom oppo cph1937

·         rom oppo cph1941

Không có nhận xét nào