Breaking News

Stock ROM for Lenovo Z6 (L78121)

 

Stock ROM for Lenovo Z6 (L78121)

Stock ROM for Lenovo Z6 (L78121)

DOWNLOAD:

·         L78121_CN_SECURE_USER_Q00025.0_P_ZUI_11.1.262_ST_191028_qpst.zip | AFH | OneDrive | GDrive 1 | GDrive 2

·         L78121_CN_SECURE_USER_Q00025.0_P_ZUI_11.1.238_ST_190912_qpst.zip

·         L78121_CN_SECURE_USER_Q00025.0_P_ZUI_11.1.087_ST_190607_qpst.zip

·         Lenovo L78121

·         Lenovo Z6

·         Lenovo Z6 L78121

·         rom Lenovo L78121

·         rom Lenovo Z6

·         rom Lenovo Z6 L78121


Không có nhận xét nào