Breaking News

Stock ROM for Lenovo Z5s (L78071)

 

Stock ROM for Lenovo Z5s (L78071)

Stock ROM for Lenovo Z5s (L78071)

DOWNLOAD:

·         L78071_CN_SECURE_USER_Q00013.0_Q_ZUI_11.5.132_ST_200620_qpst.zip | AFH | OneDrive | GDrive 1 | GDrive 2

·         L78071_CN_SECURE_USER_Q00024.0_P_ZUI_11.1.171_ST_191023_qpst.zip

·         L78071_CN_SECURE_USER_Q00024.0_P_ZUI_11.1.109_ST_190701_qpst.zip

·         L78071_CN_SECURE_USER_Q00015.0_P_ZUI_10.5.331_ST_190314_qpst.zip

·         L78071_CN_SECURE_USER_Q00015.0_P_ZUI_10.5.243_ST_181225_qpst.zip

·         L78071_CN_SECURE_USER_Q00015.0_P_ZUI_10.5.222_ST_181213_qpst.zip

·         Lenovo L78071

·         Lenovo Z5s

·         Lenovo Z5s L78071

·         rom Lenovo L78071

·         rom Lenovo Z5s

·         rom Lenovo Z5s L78071


Không có nhận xét nào