Breaking News

ROM full Samsung Galaxy S6 (G920x) – 4 files + pit

 

ROM full Samsung Galaxy S6 (G920x) – 4 files + pit

ROM full Samsung Galaxy S6 (G920x) – 4 files + pit

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy S6  SM-G920A

·         G920AUCU3BOJ7_ATT3BOJ7_AT&T_USA_v5.1.1_Repair_Firmware.zip

2. Samsung Galaxy S6  SM-G920F

·         G920FXXU1AOBN_OXE1AOC6_Russia_v5.0.2_Repair_Firmware.zip

·         G920FXXU1AODE_OXE1AODE_Russia_v5.0.2_Repair_Firmware.zip

·         G920FXXU2COH2_OXE2COH2_Russia_v5.1.1_Repair_Firmware.zip

·         G920FXXU3COI9_BTU3COJ1_UK_5.1.1_Repair_Firmwares.zip

·         G920FXXU3DPAD_OXA3DPAE_v6.0.1_Repair_Firmware.zip

·         G920FXXU3DPBG_BTU3DPB1_UK_v6.0.1_Repair_Firmware.zip

3. Samsung Galaxy S6  SM-G920I

·         G920IDVU1AOD1_ODD1AOD1_India_v5.0.2_Repair_Firmware.zip

·         G920IDVU1BOF6_OLC1BOG1_v5.0.2_Repair_Firmware.zip

·         G920IDVU2COGA_ODD2COGA_India_5.1.1_Repair_Firmware.zip

4. Samsung Galaxy S6  SM-G920P

·         G920PVPU1AOCF_SPT1AOCF_Sprint_USA_v5.0.2_Repair_Firmware.zip

5. Samsung Galaxy S6  SM-G920T

·         G920TUVU3DOI1_TMB3DOI1_v5.1.1_Repair_Firmware.zip

6. Samsung Galaxy S6  SM-G920V

·         G920VVRU1AOC3_VZW1AOC3_Verizon_USA_v5.0.2_Repair_Firmware.zip

·         g9200

·         G9208

·         G920F

·         G920I

·         G920K

·         G920L

·         G920P

·         G920R7

·         G920S

·         G920T

·         G920V

·         rom full

·         samsung s6


Không có nhận xét nào