Breaking News

ROM COMBINATION FOR SAMSUNG GALAXY S8 (G950U) & S8 PLUS (G955U)

 

ROM COMBINATION FOR SAMSUNG GALAXY S8 (G950U) & S8 PLUS (G955U)

ROM COMBINATION FOR SAMSUNG GALAXY S8 (G950U) & S8 PLUS (G955U)

DOWNLOAD:

·         Samsung Galaxy S8 (SM-G950U):

o    COMBINATION_FA70_G950USQU5ARG4.zip (945M) | LINK MAX SPEED

o    COMBINATION_FA70_G950USQU4ARE1.rar (719M) | LINK MAX SPEED

o    COMBINATION_FA70_G950USQU3ARD1.rar (719M) | LINK MAX SPEED

o    COMBINATION_FA70_G950USQU2ARA1.rar (760M) | LINK MAX SPEED

o    COMBINATION_FA70_G950USQU1AQCF.zip (868M) | LINK MAX SPEED

o    COMBINATION_FA70_G950USQU1AQF3.zip (933M) | LINK MAX SPEED


·         Samsung Galaxy S8+ (SM-G955U):

o    COMBINATION_FA70_G955USQU5ARF1.rar (718M) | LINK MAX SPEED

o    COMBINATION_FA70_G955USQU4ARE1.rar (718M) | LINK MAX SPEED

o    COMBINATION_FA70_G955USQU3ARD1.rar (718M) | LINK MAX SPEED

o    COMBINATION_FA70_G955USQU2ARA1.rar (759M) | LINK MAX SPEED

o    COMBINATION_FA70_G955USQU2AQK2.rar (759M) | LINK MAX SPEED

o    COMBINATION_FA70_G955USQU1AQD8.rar (748M) | LINK MAX SPEED

o    COMBINATION_FA70_G955USQU1AQCF.rar (747M) | LINK MAX SPEED

·         g950u

·         g955u

·         rom combination

·         rom samsung g950u

·         rom samsung g955u

·         samsung g950u

·         samsung g955u

·         samsung s8

·         samsung s8 plus

Không có nhận xét nào