Breaking News

Combination rom for Samsung Galaxy S6 Edge (SM-G925)

 

Combination rom for Samsung Galaxy S6 Edge (SM-G925)

(Collection) combination rom for Samsung Galaxy S6 Edge (SM-G925)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy S6 Edge (SM-G925A)

·         COMBINATION_ATT_FA50_G925AUCU7ARA1.zip (437M)

·         COMBINATION_ATT_FA50_G925AUCU6AQC1.zip (437M) 

·         COMBINATION_ATT_FA50_G925AUCU5API1.rar (370M) 

·         COMBINATION_ATT_FA50_G925AUCU3AOL2.rar (370M) 

·         COMBINATION_ATT_FA50_G925AUCU2AOH1.zip(437M) 

·         COMBINATION_ATT_FA50_G925AUCU1AOD2.zip(394M) 

·         fix-baseband-G925A.rar (33M) 

·         SM-G925A_CERT.rar 

2. Samsung Galaxy S6 Edge (SM-G925F)

·         COMBINATION_OXA_FA50_G925FXXU6ARC1.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         COMBINATION_OXA_FA50_G925FXXU5APK6.zip(441M) 

·         COMBINATION_OXA_FA50_G925FXXU4APK5.rar (340M) 

·         COMBINATION_OXA_FA50_G925FXXU3AOK1.rar (373M) 

·         COMBINATION_OXA_FA50_G925FXXU2AOL2.zip(441M) 

·         COMBINATION_OXA_FA50_G925FXXU1AOD1.zip(396M) 

·         CERT + EFS G925F.rar  

·         SM-G925F_6.0.1_dm_verification_Bypass.rar  

·         ZEROLTE_EUR_OPEN.pit 

3. Samsung Galaxy S6 Edge (SM-G925T)

·         COMBINATION_TMB_FA50_G925TUVU6ARA1.zip (456M)

·         COMBINATION_TMB_FA50_G925TUVU5APJ1.zip (456M) 

·         COMBINATION_TMB_FA50_G925TUVU4APE1.zip (437M) 

·         COMBINATION_TMB_FA50_G925TUVU3APA1.rar (370M) 

·         COMBINATION_TMB_FA50_G925TUVU2AOG2.zip (436M)

·         COMBINATION_TMB_FA50_G925TUVU1AOD2.zip (393M)

4. Samsung Galaxy S6 Edge (SM-G925P)

·         COMBINATION_SPT_FA50_G925PVPU4API2.zip(433M)

·         COMBINATION_SPT_FA50_G925PVPU3AOI2.rar (368M) 

·         COMBINATION_SPT_FA50_G925PVPU2AOE2.zip(390M)

5. Samsung Galaxy S6 Edge (SM-G925V)

·         COMBINATION_VZW_FA50_G925VVRU4AOJ1.rar (366M) 

·         COMBINATION_VZW_FA50_G925VVRU3AOG2.zip (430M) 

6. Samsung Galaxy S6 Edge (SM-G925R4)

·         COMBINATION_USC_FA50_G925R4TYU3AOJ1.zip (387M) 

·         COMBINATION_USC_FA50_G925R4TYU2AOF2.zip (387M)

7. Samsung Galaxy S6 Edge (SM-G925R6)

·         COMBINATION_LRA_FA50_G925R6WWU3AOJ1.rar (327M) 

8. Samsung Galaxy S6 Edge (SM-G925R7)

·         COMBINATION_ACG_FA50_G925R7WWU2AOF1rar (327M) 

9. Samsung Galaxy S6 Edge (SM-G925I)

·         COMBINATION_XSA_FA50_G925IDVU3AOL2.zip (440M) 

·         COMBINATION_XSA_FA50_G925IDVU2AOL1.zip (440M)

·         COMBINATION_XSA_FA50_G925IDVU1AOE1.zip (398M)

10. Samsung Galaxy S6 Edge (SM-G925W8)

·         COMBINATION_OYA_FA50_G925W8VLU6ARA1.rar (337M) | AndroidFileHost | OneDrive 

·         COMBINATION_OYA_FA50_G925W8VLU5API1.zip (455M) 

·         COMBINATION_OYA_FA50_G925W8VLU3AOL2.zip (455M) 

11. Samsung Galaxy S6 Edge (SM-G925J) (SCV31)

·         COMBINATION_KDI_FA50_SCV31KDU1AOE1.rar (339M)

12. Samsung Galaxy S6 Edge (SC-04G)

·         COMBINATION_DCM_FA50_SC04GOMU1AOG1.rar (342M)

·         combination rom

·         rom samsung g925f

·         samsung g925f

·         samsung galaxy s6 edge

Không có nhận xét nào