Breaking News

Rom Stock Vsmart Joy 3 (V430A)

 Rom Stock Vsmart Joy 3 (V430A)

  • Rom Vsmart Joy 3 | Rom Vsmart V430A. Đây là rom hãng phát hành dùng để cứu máy bị treo logo do vọc vạch, bị mất boot, cập nhập phần mềm bị treo...

Rom Vsmart Joy 3 (V430A) Unbrick, treo logo, frp

Model: V430A

Version Firmware:

Version VOS: OS2.5

Version Android: 9 (Android Pie)

Rom Vsmart Joy 3 (v430a) Fix treo logo, remove password, frp


Link Download: Here

Không có nhận xét nào