Breaking News

Rom Stock Vsmart Joy 2 Plus (V420A)

 Rom Stock Vsmart Joy 2 Plus (V420A)

File này để fix treo logo, unbrick máy 9008 và xóa mật khẩu cũng như google FRP cho ae flash qua qualcomm 9008

fix dm-verity verification failed, fix red state

File yên tâm 100% đã test

Rom Joy 2 Plus (v420a) fix treo logo Link Rom:Here

Không có nhận xét nào