Breaking News

(Tổng hợp) Rom / firmare stock cho Motorola Moto G5 (Cedric)(Tổng hợp) Rom / firmare stock cho Motorola Moto G5 (Cedric)

(Tổng hợp) Rom / firmare stock cho Motorola Moto G5 (Cedric)
(Tổng hợp) Rom / firmare stock cho Motorola Moto G5 (Cedric)

(Tổng hợp) Rom / firmare stock cho Motorola Moto G5 (Cedric)
Trong bài này mình sẽ tổng hợp link tải rom và hướng dẫn flash rom qua chế độ fastboot cho Motorola Moto G5 (CEDRIC)

DOWNLOAD:

REGIONLINK
ALTFRXT1675_CEDRIC_ALT_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1675_CEDRIC_ALT_8.1.0_OPP28.85-13_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXBRXT1672_CEDRIC_AMXBR_7.0_NPPS25.137-93-14_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXCLXT1670_CEDRIC_AMXLA_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-CLACLSL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1670_CEDRIC_AMXLA_7.0_NPPS25.137-93-14_cid50_subsidy-CLACLSL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXCOXT1670_CEDRIC_AMXLA_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1670_CEDRIC_AMXLA_8.1.0_OPP28.85-13_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1670_CEDRIC_AMXLA_7.0_NPPS25.137-93-14_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXLAXT1670_CEDRIC_AMXLA_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-CLALASL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1670_CEDRIC_AMXLA_8.1.0_OPP28.85-13_cid50_subsidy-CLACLSL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1670_CEDRIC_AMXLA_7.0_NPP25.137-79_cid50_subsidy-CLALASL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXMXXT1670_CEDRIC_AMX_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1670_CEDRIC_AMX_8.1.0_OPP28.85-13_cid50_subsidy-TELMXLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXPAXT1670_CEDRIC_AMXLA_7.0_NPPS25.137-93-14_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMZINXT1677_CEDRIC_AMZIN_7.0_NPPS25.137-93-14_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1677_CEDRIC_AMZIN_7.0_NPP25.137-33_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
ATMXXT1670_CEDRIC_ATTMX_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-IUSMXLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1670_CEDRIC_IUSMX_7.0_NPPS25.137-93-14_cid50_subsidy-IUSMXLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
BWACAXT1670_CEDRIC_RETCA_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
O2GBXT1675_CEDRIC_O2_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-O2GB_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1675_CEDRIC_O2_8.1.0_OPP28.85-13_cid50_subsidy-O2GB_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETAILCEDRIC_RETAIL_8.1.0_OPPS28.85-16-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
CEDRIC_RETAIL_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETAPACXT1676_CEDRIC_RETAPAC_8.1.0_OPQS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1676_CEDRIC_RETAPAC_8.1.0_OPQ28.85-13_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETARXT1670_CEDRIC_RETAR_OPP28.85-16_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_SVC_CFC.xml.zip
RETBRXT1672_CEDRIC_RETBR_8.1.0_OPPS28.85-16-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1672_CEDRIC_RETBR_8.1.0_OPP28.85-16_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT 1672_CEDRIC_RETBR_7.0_NPPS25.137-93-8_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1672_CEDRIC_RETBR_7.0_NPPS25.137-93-2-3_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1672_CEDRIC_RETBR_7.0_NPPS25.137-33-10_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1672_CEDRIC_RETBR_7.0_NPP25.137-15_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETCAXT1670_CEDRIC_RETCA_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETEUXT1676_CEDRIC_RETEU_DS_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1676_CEDRIC_RETEU_DS_7.0_NPP25.137-33_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETGBXT1676_CEDRIC_RETGB_DS_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETINXT1677_CEDRIC_RETIN_8.1.0_OPPS28.85-16-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETLAXT1671_CEDRIC_RETLA_DS_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1670_CEDRIC_RETLA_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETMXXT1671_CEDRIC_RETMX_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETRUXT1676_CEDRIC_RETRU_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1676_CEDRIC_RETRU_7.0_NPPS25.137-93-14_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TEFBRXT1672_CEDRIC_RETBR_8.1.0_OPPS28.85-16-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1672_CEDRIC_RETBR_8.1.0_OPP28.85-16_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1672_CEDRIC_RETBR_7.0_NPPS25.137-93-8_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1672_CEDRIC_RETBR_7.0_NPPS25.137-93-2-3_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1672_CEDRIC_RETBR_7.0_NPPS25.137-33-10_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1672_CEDRIC_RETBR_7.0_NPP25.137-15_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TEFCOXT1671_CEDRIC_TEFCO_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1671_CEDRIC_TEFCO_7.0_NPPS25.137-93-8-2-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TEFESXT1676_CEDRIC_TEFES_8.1.0_OPP28.85-19_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1676_CEDRIC_TEFES_7.0_NPPS25.137-93-14_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TEFMXXT1671_CEDRIC_TEFMX_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-MOVSTLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1671_CEDRIC_MOVSTLA_8.1.0_OPP28.85-13-2_cid50_subsidy-MOVSTLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1671_CEDRIC_MOVSTLA_8.1.0_OPP28.85-13_cid50_subsidy-MOVSTLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TESCOGBXT1675_CEDRIC_TESCOGB_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-TESCOGB_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1675_CEDRIC_TESCOGB_8.1.0_OPP28.85-13_cid50_subsidy-TESCOGB_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TIGCOXT1671_CEDRIC_TIGCO_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TIMBRXT1672_CEDRIC_TIMBR_8.1.0_OPPS28.85-16-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TIMBR/XT1672_CEDRIC_TIMBR_7.0_NPPS25.137-93-14_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TIMITXT1675_CEDRIC_TIMIT_8.1.0_OPPS28.85-13-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1675_CEDRIC_TIMIT_8.1.0_OPP28.85-13_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip


HƯỚNG DẪN:

CÁCH 1:

Flash bằng RSD Lite tool

Không có nhận xét nào